Πακέτα Εργασίας

 

ΠΕ1 Διαχείριση έργου και συντονισμός
ΠΕ2 Πληροφόρηση και Διάχυση
ΠΕ3 Συλλογή και Καταγραφή Διαδρομών
ΠΕ4 Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας
ΠΕ5 Δημιουργία Εργαλείων Βιώσιμης Διαχείρισης Τουρισμού